رسيدن به جامعه اى خالى از خشونت

نياز به كمكهاى مالى شما دارد :

Free Muslim Assoc Inc,

Bank of America  "051000017"  Acc # 004129059200  USA

 

 

 

اطلاعيه اخير درباره حوادث ايران

 
 

  دفتر مرکزی :

 

1220 L St NW 100-404

Washington DC 20005

Phone : +1 (202) 415 1989

Fax : +1 (202) 318 8555

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

خشونت از دیدگاه مرجعیت

 

 

Copyright 2008 Free Muslim Assassination Inc. All Rights Reserved