شيخ محمد تقي ذاكرى درسال 1957 در كربلاى معلى متولد شد، و پس از طى تحصيلات ابتدائى در مدرسه حفظ قران كريم كربلا را به مقصد ايران ترك گفت.

وى درسال 1971 دوره متوسطه ودرسهاى حوزه علميه را درقم آغاز و تا پايان سال 1981 به تحصيل علوم دينى وفقه درحوزه علميه قم وتهران اشتغال داشت.

درفروردين ماه 1361 ايران را به مقصد لبنان ترك گفت وعهده دار اداره دفتر حضرت آيت الله العظمى سيد محمد شيرازى در لبنان گرديد.

او تحصيلات تخصصى خود را در رشته روانشناسى دينى از حوزه علميه زينبيه سوريه آغاز و پس از دريافت ليسانس، دوره دكترا را با دانشكاه الآداب مصر به پايان رسانيد.

درسال 1986 عهده دار بازنگرى چاپ دوم بزرگترين دائرة المعارف فقه شيعه نوشته حضرت آيت الله العظمى سيد محمد شيرازى (الفقه، در 150 جلد)  گرديد.

آخرين سفر وى به ايران در سال 1990 بود كه جهت گفتگو ومشورت با مرجعيت شيعه وديگر دانشمندان و علماى مقيم ايران در مورد نشرفرهنگ عدم خشونت صورت گرفت.

درهمان سال از سوى دادگاه غير قانونى ويژه روحانيت از مسافرت به خارج از كشور ممنوع وتحت الحفظ در تهران اقامت گزيد.

درسال 1994 باتهام نمايندگى حضرت آيت الله العظمى سيد محمد شيرازى و نشر افكار و ايده هاى سياسى ايشان به همراه 12 نفر از ديگر نماينگان ودوستان وی از فرزندان ايشان بازداشت ومدت 18 ماه از بهترين دوران جوانى خود را درزندان (توحيد) در ميدان توپخانه زير نظر مستقيم وزارت اطلاعات گذرانيده ودر پايان سال 1996 پس از انقضاى مدت محكوميت آزاد گرديد.

وى درسال 1997 جهت درمان رسما به خارج از كشور مسافرت نمود و تاكنون عهده دار نشر فرهنگ عدم خشونت درجهان است.

شيخ محمد تقى ذاكرى از بنيانگذاران ودبيركل فعلى انجمن (مسلمان آزاده) است كه زير نظر مستقيم مرجعيت وعلماى غير وابسته حوزه هاى علمية شيعه در قم سوريه وعراق ادره مى شود.

وى نشر فرهنگ عدم خشونت را در اولويت كارخود قراداده و با شركت در كنفرانسهاى مختلف بين المللى درجهت نشر فرهنگ اصيل اسلام مبنى بر خشونت زدائى، مخالفت باترورسم، لغو احكام اعدام، آزادي زندانيان سياسى،  آزاديهاى سياسى واقتصادى ومذهبى، و ... گام برمى دارد.

شيخ محمد تقى ذاكرى اصل را دراسلام آشتى با همه اديان وفرقه ها مى داند وحكومت رامشورتى مردمى.