خشونت از ديدگاه مرجعيت  

                                                                   

مسلمان آزاده

انجمن( مسلمان آزاده)  شايد نخستين تشكيلاتى باشد كه بنيان  ﮔذاران  آن همه روحانى شيعه بوده باشند وازحوزه هاى علميه : نجف، ايران، وسوريا بپا خواسته ودرجهت خشونت زدائي درجامعه كوشش كنند، ونشر وانديشه عدم خشونت را سر لوحه كارخود قرار داده باشند.

اين انجمن كه از سال 1405 هجري (1984ميلادى) درحوزه علميه قم مقدسه آغاز به كاركرد معتقد است: 

هرﮔونه خشونت (رفتارى وﮔفتارى) را مى توان ازجامعه زدود.

ميتوان (درحد امكان) فاصله بين دولتها وملتهارا كاسته وايشان را بر سرميز مذاكره نشانيد.

از زندانيان بينش وانديشه حمايت نمود.

شايد بتوان از اعدامهاى بى رويه درجهان كاست و بر اساس دستورات اسلام از آنها جلوﮔيرى  كرد 

وعدل وداد را (تاحدودى) جاﮔزين بى عدالتى نمود.

وبا اين اهداف وتلاش  ﭙﻴﮕﻴﺭدرجهت اجراى آن ، مى توان اميدواربود كه ازياران آقا امام زمان (جهان فداى خاك ايشان) باشيم.

 


با ما مكاتبه كنيد

 Lebanon

B.O.X  13 / 5570     bierut

كمكهاى مالى خود را  مي توانيد به حساب زير و به نام FreeMuslim  واريز كنيد

National Bank of Kuwait (Lebanon) Chiah Branch ACCOUNT : 21700

or

   Bank of America : 052001633    003934643200  U.S.A