سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) با صدور بیانیه ای نسبت به تصمیم دانشگاه الازهر مصر مبنی بر منع شیخ فرج الله الشاذلی از تلاوت قرآن کریم و تدریس در این دانشگاه که در پی فشارهای جریان های افراطی فعال در مصر صورت گرفت به شدت ابراز تأسف کرد.
در این بیانیه ی سازمان به علمای الازهر یادآوری شده است که اقدام آنان به طور کلی با آموزه های اصیل اسلامی و نیز با حقیقت آزادی پیروی از مذاهب گوناگون اسلامی، به ویژه مذهب شیعی دوازده امامی در تضاد است و با آن منافات دارد؛ مذهبی که پیش تر دانشگاه الازهر آن را همانند دیگر مذاهب اسلامی پذیرفته و تأیید کرده بود.
سازمان جهانی نفی خشونت در بیانیه ی خود از سران الازهر خواسته است تا در تصمیم خود تجدیدنظر کرده، و به فشارهای اعمال شده از سوی برخی جریان ها با گرایش افراطیِ فکری مانند سلفی ها و وهابی ها تن ندهد؛ جریان هایی که بافت دینی را در سراسر جهان تهدید می کنند.
این سازمان تاکید کرد: توجه داشته باشیم که این اقدام تجاوز به حقوق انسان ها به شمار رفته، و جنجال های مذهبی و تنش میان جوامع اسلامی و تفرقه و نژادپرستی مذهبی را به طور آشکار بر می انگیزد.
این سازمان همچنین از دانشگاه الازهر خواسته است تا خود را که به اعتدال و میانه روی شناخته می شود و نظارت بر امور تمام طوایف اسلامی، به دور از هر تبعیضی یا برتری دادن به مذهبی بر عهده دارد، از چنین مسائلی دور داشته، خود را با امثال آن درگیر نکند.
شایان توجه است که این عالم دانشگاه الازهر (شیخ فرج الله الشاذلی) در مسجد کوفه به روش شیعیان اذان گفته و شهادت سوم (أشهد أن علیاً ولی الله) را در اذان گفته است. پر واضح است که اقدام وی به هیچ یک از دیگر مذاهب اسلامی یا حقوق دیگران تعرض نداشته، بلکه مسأله ای شخصی است که هیچ ضرر و آزاری متوجه دیگران نکرده است، بلکه باید این اقدام الشاذلی را دعوتی برای تقریب مذاهب اسلامی و در راستای آن دانست.