‏اوباما در بخشهایی از  کتاب روز موعود نوشته است :

 

 آمریکا نباید خود را در قبال جنایات حکومتهای خاورمیانه مسئول بداند و به هیچ وجه نباید با مردم مستقیم صحبت کند بلکه باید در قبال جنایاتی که حکومتها انجام میدهند از آنها باج خواهی بکند.

 

درحكومت امير مؤمنان (علیه السلام ) فقط عمل مسلحانه جرم بود

بزرگوارى در قانون اسلام نشانه عزت و سر افرازى است