اولین زن مسلمان و محجبه یونانی به نامزدی این کشور در پارلمان اروپایی انتخاب شد. یونان با نامزد کردن این زن مسلمان در انتخابات آتی پارلمان اروپایی، قصد دارد با اسلام هراسی و تبلیغات منفی علیه دین مبین اسلام مقابله نماید.

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلم آزاد) خرسندی و حمایت خود از نامزدی خانم “آنا سامتو” در پارلمان اروپا را اعلام داشت و اعلام کرد که این امر، پیامدهای مثبتی در سطح انسانی و حقوقی و اجتماعی در اروپا و جهان خواهد داشت.

این سازمان معتقد است که این اقدام پیامی بسیار مهم بر لزوم مشارکت مسلمانان در تمام برنامه های اجتماعی در کشورهای اروپایی و مسیحی می باشد.

این سازمان امید دارد که با پیروزی خانم آنّا سامتو در انتخابات پیش رو و تحقق اهداف اعلام شده در برنامه های انتخاباتی، دستیابی به پیشرفت در فرهنگ برابری و مبارزه با افراط گرایی هایی که مسلمانان در برخی از کشورهای اروپایی با آنها روبرو هستند، سرعت گیرد.