طي نامه هاى جداگانه به رئيس جمهورى ورياست مجلس شوراى اسلامى ورئيس قوه قضائية،  سازمان  جهانى خشونت زدائى (مسلمان ازاده) اظهارات سعيد مرتضوى را نشانه قانونمند بودن برخورد خشونت بار بازندانيان زندانهاى ايران دانست واز ايشان خواست مسأله برخورد خشونت اميز بازندانيان را از راه تدوين قانون اصلاح نمايند.
در قسمتى از اين نامه امده است:
اظهارات سعيد مرتضوى كه درمطبوعات ايران نيز بطور وسيعى منعكس شد، گوياى اطاعت وى از مسؤولين وقانونمند بودن اين برخورد است، وان بدين معنا است كه اين بازداشت صورى بوده وحقيقت ندارد، ولذا در اسرع وقت نامبرده آزاد گرديد، درغير اين صورت گفته هاى نام برده مبنى بر (اطاعت از رهبرى ) توهين به مسؤولين عالى رتبه كشور بايد تلقى گردد. 
همچنين در اين نامه امده است: برخوردهاى ناهمگون با افراد خودى وغير خودى ( وابسته وغير وابسته به نظام)  وسختگيرى در اكثر موارد  وازادى فورى نامبرده نشان دهنده برخورد دوپهلو با اين گونه مسائل است ونگران كننده مى باشد.
درپايان اين نامه امده است: حد اقل توقع سازمانهاى انسانى در جهان آنست كه مسؤولين كشور به قانونى كه خود وضع نموده اند عمل نمايند.