به مناسبت فرارسیدن روز جهانی تسامح، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

نظر به اینکه افراطگراییِ نژادپرستانه و دیگر کنش ها و رفتارهای متعصبانه پیامدهای وخیم تاریخی بر جامعه بشری تحمیل کرده است جوامع بین المللی بر اهمیت احیای مناسبت روز تسامح تأکید دارند، چراکه خاستگاهی برای نهادینه کردن صلح اجتماعی و همزیستی مسالمت آمیز و همسانی بین ملت ها و امت هاست.

این بایستگی و ضرورت و تأکید در ماهیت سند سازمان ملل متحد و بیانیه جهانی حقوق بشر نهفته است و بیش از زمان های گذشته، امروزه و در این برهه زمانی ملموس و محسوس است. 

این تأکید و بیان ضرورت از آن روست که در زمان فعلی بسیاری از مجامع بین المللی شاهد پدیده ای هستند که تلاش برای نهادینه و حاکم کردن تسامح را برهم زده و آن را ناکارآمد و بی اثر می کند. 

و دیگر وجود ایدئولوژی هایی کینه توزانه و تحریک کننده ای است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خشونت گرایی و ترویج خشونت تشویق می کنند. فراتر اینکه در این برهه شاهدیم که در پاره ای مناطق فعالیت های مبتنی بر پایه نژادپرستی، گرایش های دینی و بعضاً فکری بر عرصه سیاسی حاکم شده و برخی جریان ها با راهکارهای سیاسی و نژادپرستانه رنج و مصیبت شماری از جوامع ساده اندیش را سخت و سخت تر کرده اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: باید در این روز بنابر جایگاهش که بر پایه پیمان های مرتبط با موضوع این روز بنا نهاده شده است خشونت در تمام اشکال و گونه های آن مهار شود. نیز می بایست از این خاستگاه بین المللی جنگ ها و منازعات جاری در خاورمیانه از جمله: یمن، سوریه، لیبی، افغانستان و میانمار متوقف شود، و آن هم از طریق و بر مبنای راهکاری بین المللی تحقق یابد و راه حل هایی برای نهادینه کردن و حاکم گرداندن اصل: تسامح، نفی خشونت و گفتمان پیدا شود، والله ولی التوفیق.