در آستانه روز جهانی حقوق بشر، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

جامعه جهانی روز جهانی حقوق بشر را گرامی می دارد، چراکه پذیرفته شدن و تعیین این روز از سوی سازمان ملل متحد، از تمام نظام های سیاسی، سازمان های انسانی و گروه ها و افراد با هر گرایش و باورهای فکری می خواهد از نقض حقوق مادی و معنوی انسان ها خودداری کنند.

علی رغم اینکه اجماعی جهانی بر ضرورت و بایستگی اجرایی کردن مقررات آن سازمان وجود دارد، اما افراد بسیاری از ایجاد رخنه در آن و کشاکش های سیاسی در ارتباط با آن شکایت دارند و به این رفتارها معترض هستند و اینکه در موارد بسیاری راهکارها و اهداف مشکوکی در این راه دنبال و اعمال می شود که مُحق تر بودن انسان رعایت نمی شود؛ امری که طبقه ها و بخش ها و جوامع و ملت های بزرگی را دچار رنج و محنت کرده است.

بر پایه رخدادها و اسناد و داده ها روشن می شود که کشورهایی از بنیانگذاران جهانی حقوق بشر وظیفه خود را در این زمینه نادیده گرفته اند و نسبت به آنچه که برخی رژیم ها و حکومت ها در حق ملت های خود روا می دارند رویه تعارفات سیاسی و چشم پوشی در پیش گرفته اند و فراتر اینکه کشورها و رژیم هایی که حقوق بشر را نادیده گرفته و زیر پا می گذارند از سوی قدرت بزرگ حمایت می شوند.

این در حالی است که ملاحظه می شود پرونده حقوق بشر را فرصت طلبانه و با انگیزه و هدف های شوم و پلیدی به منظور متزلزل کردن و برآشفتن ثبات برخی کشورها به حسب تمایل و خواسته و سیاست های خود بایکوت کرده و نادیده می گیرند. در این معنا مثال ها و موارد آن برای ناظران دور و نزدیک روشن و آشکار است.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از جامعه جهانی و شورای جهانی حقوق بشر می خواهد این رفتار خطرناک در وظیفه مجریان را شناخته و بازشناساند و تعارفات و کنار آمدن های برخی از کشورها با هزینه و قربانی شدن حقوق بشر را اعلام و وظیفه این کشور را به آنان گوشزد کنند. ملزم کردن آنان به پایبندی به مسئولیت قانونی و اخلاقی که بر عهده دارند و فعالیت برای ترسیخ و نهادینه کردن قوانین مرتبط با مسأله حقوق بشر و مصوبات مورد توافق مرتبط دیگر بایسته در این زمینه می باشد.

فراموش نکنیم شماری از کشورهای خاورمیانه و آسیایی متأسفانه و دردمندانه در برابر انظار جهانیان، عرصه نقض آشکار حقوق بشر هستند.