به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت با تمام منادیان حقوق بشر در سراسر جهان خواستار متوقف کردن پدیده کودک کار شده و از سازمان های سیاسی و رهبران اجتماعی می خواهد به معاهده های سازمان جهانی کار و قوانین مرتبط با آن پایبند و بر ضرورت آن توجه داشته باشند.

سازمان جهانی نفی خشونت از جامعه جهانی می خواهد سالروز جهانی مبارزه با کار کودکان را گرامی دارند و نسبت به اهمیت این قشر مهم از جامعه توجه نمایند و از وارد شدن آنان به بازار کار قبل از رسیدن به سن قانونی که مورد توافق قرار گرفته است جلوگیری کند.

این سازمان همچنین از کشورها و قدرت های بزرگ می خواهد دست یاری خود را به سوی ملت ها و کشورهای در حال توسعه دراز کنند و آنان را از وضعیت موجود برهانند؛ کشورها و ملت هایی که همچنان از روند رو به افزایش این پدیده دردناک در رنج هستند.

گزارش ارائه شده در این زمینه نشان می دهد که آمار کودکان کاری که به اجبار وارد بازار کار می شوند رو به افزایش است و کودکان به کار در بخش هایی واداشته می شوند که سلامت آنان را تهدید می کند. افزون بر کار اجباری، آنان از حقوق انسانی خود نیز محروم هستند؛ حقوقی که قوانین وضعی و شرایع آسمانی آن را تعیین و مقرر داشته و تضمین کرده است. فراتر اینکه این قشر، از فقر و آشوب های سیاسی در مناطق نابسامان، سخت در رنج و محنت هستند؛ لذا سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» مسئولیت ادامه یافتن و گسترده شدن پدیده شوم کودکان کار را بر عهده افراد و جریان هایی می داند که به این موضوع دامن زده و آن را گسترش می دهند.