اين روزها كوره يا تونتاب مجلس شورا بسيار داغ شده ونمايندگان هنگام تصويب بودجه با مشكل همه ساله روبرو شده اند، مشكلي كه راه حلى ندارد، چون نهادهاى شصتگانه خصوصى وشبه خصوصى كه منتفع هستند و نامشان اين جدول را مزيّن ساخته، قريب به اتفاق آنها به جائى وصل هستند كه كسى جرأت ندارد به آن اعتراض كند، اگر هم اعتراض كند، مجبور مى شود عقب نشينى نمايد، وإلا ….(!) باقانون (مارا از مدرسه بيرون رفتيم) عمل خواهد شد.
اين نهادها بى شك كارشان فرهنگى است، أما شك در چگونگى هزينه كردن اين مبالغ هنگفت به اندازه اى شده است كه اصلاح گرايان را نگران ساخته، گوئى شك دارند كه اين بودجه در جهت ضديت بادولت مصرف مى شود، يا حقيقة هزينه كارهاى فرهنگى مورد نياز جامعه مى شود.
شايد هم ترس از اينكه در انتخابات عليه جناح خاصى مورد بهره بردارى قرار گيرد وجناهائى را از صحنه خارج سازد، سبب اين همه نگرانى شده است.
اين موضوع همه ساله مطرح مى شود ولى نگرانى همه ساله نيست (!) زيرا تنها اصلاح طلبان از تصويب آن نگران هستند، فقط وفقط.
با اين حال، اين سؤال مطرح مى شود: اگر مسأله بنفع اصلاح طلبان صورت مى گرفت، باز هم ايشان نگران تصويب اين هزينه سرسام آور بودند؟