بر اساس گزارش های منابع خبری و اطلاع رسانی، پنجاه نفر از عراقیان پناهجو در جزیره «مانوسِ» استرالیا در وضعیت بسیار بد و طاقت فرسا به سر می برند؛ این در حالی است که دولت استرالیا از خروج و مهاجرت آنان به کشورهای مهاجرپذیر مانند نیوزیلند، کانادا و ایالت متحده آمریکا، جلوگیری و ممانعت می کند. خبرها حاکی از آن است که موضعگیری های دولت استرالیا با این پناهندگان، تمام معیارهای بین المللی مرتبط با حقوقِ پناهجویان را آشکارا نقض می کند.

با توجه به وضعیت اسفبار این پناهندگان و بازداشت چندین ساله برخی از آنان، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای خطاب به دولت استرالیا صادر کرد.

بر اساس اطلاعات دست یافته، ده ها تن از پناهجویان عراقی در یکی از جزیره های کشور استرالیا به اجبار تحت نظارت هستند و برخی از آن ها چندین سال در این وضعیت دردناک به سر می برند. لذا از دولت آن کشور تقاضا می شود به وضعیت آنان رسیدگی کرده و بر اساس معیارهای بین المللی حقوق بشر با آنان رفتار نموده و فرصتی در اختیارشان قرار دهند تا از این وضعیت اسفبار نجات یابند.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد»، همچنین از همه سازمان ها و تشکل های حقوق بشری خواسته است هرچه سریع تر اقدام کرده و بازداشت شدگان جزیره مانوس استرالیا را از وضعیت رقت بارِ چندین ساله رهایی بخشند.