سازمان جهانی نفی خشونت با صدور بیانیه ای جنایت وحشیانه ی گروه تروریستی داعش را که اخیراً در سوریه مرتکب شدند محکوم و بر ضرورت تحرکِ کارآمد جامعه ی جهانی برای جلوگیری از نابود کردن مردم سوریه تأکید کرد.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: این سازمان به گزارش های مطمئنی دست یافته که بر پایه ی آن، گروه تروریستی داعش، جنایتی دردناک نسبت به مردی سالخورده با 102 سال سن و خانواده ی چهار نفره اش در یکی از مناطق سوریه روا داشته است که تنها دلیل این جنایت، انگیزه ی مذهبی ـ طایفه ای بوده است.

این سازمان، جنایات یادشده را محکوم کرده، مصرانه از جامعه ی جهانی می خواهد بر حامیان گروه های افراطی و تروریست و نیز کسانی که تحت عنوان معارضان مسلح در سوریه مرتکب جنایت شده و با پاره ای شعارهای پوچ و بی محتوا حقوق و جان مردم را پایان می دهند، فشار وارد کنند تا دامنه ی این جنایات برچیده شود.

در پایان این بیانیه آمده است: این سازمان، کشورهای حامی خشونت و گروه های وابسته را از منظر قانونی، حقوقی، اخلاقی و انسانی نسبت به جنایاتی که در سوریه در حق مردم بی دفاع و بی گناه روا داشته مسئول دانسته و خود با تمام توان در مجامع بین المللی و حقوق بشری حقایق را بیان و نسبت به آنچه در این کشور رخ می دهد، بی پرده و پیاپی برخوردی اعتراضی خواهد داشت. والله ولی التوفیق

سازمان جهانی نفی خشونت با صدور بیانیه ای جنایت وحشیانه ی گروه تروریستی داعش را که اخیراً در سوریه مرتکب شدند محکوم و بر ضرورت تحرکِ کارآمد جامعه ی جهانی برای جلوگیری از نابود کردن مردم سوریه تأکید کرد.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: این سازمان به گزارش های مطمئنی دست یافته که بر پایه ی آن، گروه تروریستی داعش، جنایتی دردناک نسبت به مردی سالخورده با 102 سال سن و خانواده ی چهار نفره اش در یکی از مناطق سوریه روا داشته است که تنها دلیل این جنایت، انگیزه ی مذهبی ـ طایفه ای بوده است.

این سازمان، جنایات یادشده را محکوم کرده، مصرانه از جامعه ی جهانی می خواهد بر حامیان گروه های افراطی و تروریست و نیز کسانی که تحت عنوان معارضان مسلح در سوریه مرتکب جنایت شده و با پاره ای شعارهای پوچ و بی محتوا حقوق و جان مردم را پایان می دهند، فشار وارد کنند تا دامنه ی این جنایات برچیده شود.

در پایان این بیانیه آمده است: این سازمان، کشورهای حامی خشونت و گروه های وابسته را از منظر قانونی، حقوقی، اخلاقی و انسانی نسبت به جنایاتی که در سوریه در حق مردم بی دفاع و بی گناه روا داشته مسئول دانسته و خود با تمام توان در مجامع بین المللی و حقوق بشری حقایق را بیان و نسبت به آنچه در این کشور رخ می دهد، بی پرده و پیاپی برخوردی اعتراضی خواهد داشت. والله ولی التوفیق