در اين پيام ضمن محکوم کردن انفجارهای مصر و ابراز همدردی با قربانیان آن ـ که اکثر آنها را مسیحیان تشکیل می دهند ـ تاکید شده  اعضای گروه تروریستی داعش نمی توانند مدعی باشند که مسلمان هستند.

در قسمتى از بیانیه این سازمان آمده است:
در جنایت تازه گروه تروریستی داعش در دو شهر«اسکندریه» و «طنطا» مانند قبل شاهد قربانی شدن غیر نظامیان و افراد عادی جامعه انسانی بودیم که این امر دلیل دیگری بر تفکرات متحجرانه داعش است؛ گروهی که با تفکری افراطی و به دور از رفتارهای انسانی، نمی تواند مدعی ارتباط به دین اسلام یا هر دین آسمانی دیگری باشد.

این سازمان، در ادامه با بیان اینکه، اسلام و مسلمانان از اعمال غیر انسانی گروه های تروریستی که مدعی مسلمان بودن هستند بیزار بوده و اعلام برائت می نمایند، افزود: باید ریشه این تفکرات را از بین برد و حامیان مادی و معنوی آنها را نیز در دادگاه های بین المللی بازخواست کرده به دوران این گونه فعالیت های تروریستی پایان داد؛که این امر بدون عزم جامعه جهانی دست نیافتنی به نظر می رسد.

سازمان جهانی نفی خشونت ـ مسلمان آزاده ـ در بیانیه خود ضمن اشاره به انفجار های تروریستی اخیر در کشور مصر اعلام کرد که پیش از این نیز شاهد جنایت های عناصر خونخوار داعش در کشورهای مسلمان در خاورمیانه بوده ایم و اگر چاره ای برای حل این بحران نیابیم، بدون شک جنايات جنبشهاى تکفیری و خطرناک در آینده ای نزدیک تمامی جهان را در بر خواهد گرفت.

«مسلمان آزاده» در پایان بیانیه خود از جامعه جهانی خواست، با تمام قوا مقابل گروه هاى تروریستی صف آرایی نموده و با از بین بردن تفکرات و منابع حیاتی آنها، پایه گذار امنیت و سلامت برای جامعه خود باشند.