درهفته گذشته، سازمان جهانى نفى خشونت يكى ديگر از بنيانگذاران خود را از دست داد، ودر آستانه مباركه حضرت زينب سلام الله عليها به خاك سپرد
حضرت ايت الله شيخ نصر الله ناصرى، از علماء وشخصيتهاى علمى افغانستان استاد وعضو فعال حوزه علميه زينبية پس از سالها تلاش بى وقفه جهان را بدرود گفت.

روابط عمومى سازمان جهانى نفى خشونت اين ضايعه بزرگ را به بنيانگذاران، مشاوران، ومجلس مشورتى خود تسليت گفته وبراى ايشان علو درجات وضيافت دائمى دركنار پيشوايان مذهبى سلام الله عليهم اجمعين، وبراى فزندان، خويشاوندان، وديگر بازماندگان ايشان صبر جزيل مسألت دارد.

گوشه اى از مراسم تشييع وبه خاك سپارى پيكر ايت الله ناصرى در دمشق

nasrolah-naseri-soriya0 nasrolah-naseri-soriya3 nasrolah-naseri-soriya1 nasrolah-naseri-soriya2