در پی تجمع اعتراضی اخیر مردم لبنان به اقدامات و مصوبه های دولت این کشور، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» رخدادهای جاری در لبنان، به ویژه بالا گرفتن امواج بزرگ اعتراضات و مطالبات مردم لبنان را برای بهبود یافتن وضع معیشتی خود دنبال می کند؛ لذا از نهادهای رسمی و دولتی و فعالان اجتماعی می خواهد در بازنگری در برنامه ها و سیاست های داخلی و خارجی خود فعالانه و فشرده عمل کنند و مطالبات و خواسته های بحق معترضان را تأمین کنند.

این سازمان از فرجام شوم و نامطلوب و مبهم ناشی از ادامه یافتن بحران جاری که کشور را به سرنوشت مجهول و تاریکی می کشاند هشدار داده و تأکید دارد که تعرض به حقوق شهروندان و نادیده گرفتن آن و نیز ادامه یافتن فساد اداری و مالی دنباله دار، مسأله ای منفی است که وحدت و امنیت کشور را تهدید می کند و بسا فروپاشی بی سابقه انسانی را در پی خواهد داشت که گروه و دسته و جناحی را بدون استثنا دربر می گیرد.

سازمان جهانی نفی خشونت بر آن است که جریان های کارآمد و فعال در امور لبنان، به ویژه مسئولان و حکومتیان قدرت داشته و می توانند علل و عوامل بحران را کنترل کنند و اوضاع را بهبود ببخشند. همچنین از امکاناتی برخوردارند که می تواند وضعیت کلی کشور، از جمله بحران مالی و کسری مداوم و پر سابقه و چندین ساله بودجه را اصلاح کرده و سامان دهد.

این سازمان به تمام جریان های مسئول در لبنان نسبت به نادیده گرفتن و غفلت و بی اعتنایی در مورد اعتراضات مردمی و به هیچ انگاشتن گله و شکایت و اعتراض شهروندان و به تأخیر انداختن تأمین مطالبات آنان هشدار داده و بر ضرورت ارائه فوری راه حل هایی که از درد و رنج مردم بکاهد، تأکید دارد.

در پایان بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» آمده است: نسبت به خطر گرایش به خشونت و رفتارهای افراطی و خشن در تعامل با بحران جاری به تمام طرف های بحرانِ جاری هشدار می دهیم و بر اهمیت و ضرورت لحاظ داشتن هویت و ماهیت مسالمت آمیز و مدنی در مطرح کردن خواسته ها و مطالبات و تعامل مسالمت آمیز با دعوت کنندگان به آن فرا می خوانیم، والله ولی التوفیق.