سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) با صدور بیانیه ای رخدادهای تأسف باری که در سوریه در جریان است را بحرانی بزرگ و مخاطره آمیز برای جامعه جهانی خواند.
این نهاد بین المللی تأکید کرد رخدادهای جاری در سوریه هیچ فرد یا گروهی را مستثنا نکرده است و قربانیان آن، مردم شهر «معلوله» می باشند.
بر اساس گزارشات رسیده، در این شهر ـ که از نواحی دمشق می باشد ـ فاجعه ای دردناک و جانکاه رخ داده است و آن، کشتار مسیحیان این شهر به دست گروه های تکفیری می باشد که هیچ ارزش و اعتباری برای معیارهای انسانی و هیچ احترامی برای انسان ها و جان آنان قائل نیستند.
در پی این اقدامات جنایتکارانه، شماری از شهروندان بی دفاع و بی گناه در این شهر به خاک و خون غلتیدند.
سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) ضمن محکم نمودن این جنایات هولناک، از جامعه ی جهانی و هیئت حقیقت یابِ سازمان ملل می خواهد این جنایت و ماهیت چالش موجود در سوریه و نیز جریان های حامی ترور و خشونت را محکوم کنند.
این سازمان همچنین از تمام کشورها می خواهد که به یاری مردم شهر معلوله شتافته و مردم این سامان را از چنگال تعصبات کورکورانه و تعرض گروه های مسلح تکفیری نجات دهند.
شایان ذکر است سازمان جهانی نفی خشونت، معارضان سوری را مسئول وقایعی می داند که در آن جا در حال رخ دادن است.