سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» دولت امارات را به خردورزی دعوت کرده و بیانیه ای در این زمینه صادر کرده است که بخشی از آن به شرح زیر است:

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» به طور همه جانبه و با خاستگاه و انگیزه نهادینه کردن حقوق بشر و تضمین استمرار و استوارسازی حکومت ها بر پایه حسن رفتار و خردورزی در جهان عربی و اسلامی، از رهگذر این پیگیری ها دریافته است که طی چند سالِ نه چندان طولانیِ اخیر گرایش حاکمان اماراتی به سمت سیاست ها و اقدامات غیر منضبط تغییر روند و روش داده است؛ چیزی که فرجام بد و نکوهیده ای در پی دارد.

در چند روز گذشته این سازمان با خبر شده است که حاکمیت امارات فعال حقوق بشری، آقای احمد منصور را به جرم فعالیت های سیاسی به ده سال زندان محکوم کرده است. شایسته توجه این است که اتهام یادشده در عرصه دمکراسی و حقوق بشری پذیرفته نیست و نقض ارزش های انسانی و اجتماعی در کشور به شمار می رود.

نتایج به دست آمده در پیگیری های این سازمان نسبت به مسائل خارجی معمول و رایج امارات باعث تأسف شدید است؛ تحقیقاتی که با بحران یمن و حاشیه هایی که در پی دخالت حاکمان امارات در امور آن کشور به وجود آمده است و همچنین شائبه ها و اهداف دخالت در یمن و نقض همه جانبه و سنگین حقوق این ملت مرتبط است.

سازمان جهانی نفی خشونت در ادامه بیانیه خود آورده است: این سازمان، امارات را به دید یک کشور طلایه دار در جهان عربی و اسلامی می نگرد و لذا حاکمان این کشور باید در سیاست های خود تجدیدنظر کرده، به خردورزی بازگشته و از کشیده شدن به سمت و سوی آنچه پیامدهای مخاطره آمیز دارد خودداری کند؛ بی تفاوت که این رفتارها در سطح داخلی و بومی یا در سطح بین المللی باشد.

در این موضوع و مقوله از دولت امارات خواسته می شود و ضروری است که شهروندان اماراتی و مهاجران و ساکنان غیر بومی این کشور را به یک اندازه و بدون تبعیض از آزادی های فردی و عمومی برخوردار و زندانیان سیاسی و اظهارنظر را قبول کند و به نظر و نگرش دیگران احترام گذاشته، آن را بپذیرد.

این سازمان همچنین از حاکمان امارات می خواهد از درگیر شدن با پرونده های مرتبط با سیاست خارجی دوری کند، چراکه مصلحت بزرگ این کشور در گرو آن است و از سوی دیگر ملت امارات را از فروغلتیدن در چالش های بی فایده بین المللی دور نگه می دارد.

والله من وراء القصد.