سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» طی بیانیه‌ای از دولت انگلیس خواست که صادرات وسایل سرکوب را متوقف کند.

سازمان جهانی نفی خشونت اخیراً داده ها و اسنادی به دست آورده است که از ادامه یافتن صادرات وسایل و ابزارهایی توسط انگلیس حکایت دارد که در سرکوب ملت ها به کار می رود و با معیارهای بین المللی حقوق بشر مغایرت دارد و آن را نقض می کند. لذا از دولت انگلیس خواسته می شود از صادرکردن وسایل کشتار و سرکوب به کشورها و رژیم های سرکوبگر و مستبد و خودکامه جلوگیری کند.

اسناد به دست آمده نشان می دهد که دولت انگلیس اجازه داده است اسلحه و جنگ افزارهای خیابانی از جمله بمب دودزا و نارنجک های اشک آور و گلوله های پلاستیکی و موارد دیگر برای سرکوب تظاهرکنندگان و معترضان به ۲۰ کشور صادر شود.

بنابه گزارش روزنامه ایندیپندنت این اسلحه ها و جنگ ابزارها به کشورهایی صادر شده است که با ملت های خود بدرفتاری داشته و اعمال خشونت می کنند، مانند: مصر، امارات، عربستان سعودی، قطر، پادشاهی برونئی و بحرین که همگی حقوق بشر را نقض می کنند.

لذا سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از انگلستان می خواهد در این رفتار خود که با معیارها و اصول دمکراسی مغایرت دارد و به طور آشکار و بی پرده حقوق بشر را زیر پا گذاشته و آن را نقض می کند، تجدیدنظر کند و بر این خواسته تأکید دارد. دولت انگلیس بداند این موضوع بی تردید بسیاری از مردم غیرنظامی و بی دفاع و معترض و مخالفان رژیم های خودکامه را به خاک و خون می کشد.

در عین حال سازمان مسلمان آزاد از سازمان های بشردوست و حقوقی می خواهد این اقدام و رفتار دولت انگلیس را محکوم کرده و در راستای وارد کردن فشار بر این دولت بکوشند، باشد که این روند متوقف شود.