سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای بحران سازی رژیم صهیونیستی بر ضد مردم بی پناه و بی دفاع فلسطین اشغالی را محکوم کرد و از جامعه ی جهانی خواست تا از ادامه ی سرکوب ها و لگدمال کردن مداوم که دستگاه امنیتی رژیم اسرائیل به کار می بندد جلوگیری کند.

در این بیانیه آمده است: این سازمان مطلع شده که در منطقه ی باب العامودِ بیت المقدس دختری فلسطینی با آتشبار رژیم اشغالگر اسرائیل کشته شده است، به این بهانه که وی قصد حمله به مأموران را داشته است. وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: نوجوان شانزده ساله، خانم فاطمه عفیف عبدالرحمان حجیجی از منطقه ی بنی زیدِ شهر رام الله، با آتش رگبار سربازان رژیم اشغالگر کشته شد.

این سازمان در ادامه ی بیانیه ی خود آورده است: بنا به اظهارات شاهدان عینی نیروهای رژیم اشغالگر بیش از بیست گلوله به سمت فاطمه شلیک کردند و او همان لحظه جان سپرد و سربازان پیکر بی جان او را بر زمین رها کردند.

سازمان جهانی نفی خشونت در ادامه ی بیانیه ی خود آورده است: این جنایت زشت و نفرت انگیز سربازان رژیم اشغالگر اسرائیل، ادامه ی اعمال سرکوبگرانه ی اسرائیل است که نسبت به شهروندان بی دفاع فلسطین در سکوت جامعه ی جهانی اعمال می شود و بی اعتنایی آشکار رژیم صهیونیستی به جان، امنیت و سلامت را به نمایش می گذارد.

این سازمان در بیانیه ی خود تأکید می کند: این رفتارهای مخاطره آمیز و آزاردهنده که اسرائیلی ها نسبت به مردم بی دفاع فلسطین و با بهانه های گوناگون و واهی روا می دارند، مقاومت آشکار و علنی اسرائیل در برابر قوانین گوناگون بین المللی و حقوق بشری را نشان می دهد که بدون هیچ مانع و مهار منطقه ای یا جهانی، روش خود را دنبال می کند.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت همزمان با محکوم کردن این جنایت، از جامعه ی جهانی به طور کلی و به ویژه از کشورهای اسلامی و عربی می خواهد برای مهار این قبیل رفتارهای جنون آمیز و جنایت بار رژیم صهیونیستی اقدام کنند؛ رژیمی که در تمام عرصه های انسانی تهدیدی خطرناک به شمار می رود.

خداوند، شهید فاطمه عفیف را مشمول رحمت واسعه ی خود قرار دهد و به بازماندگانش صبر و آرامش عنایت فرماید.