در پی اقدام های نژادپرستانه که در کشور سوئد علیه مسلمان این کشور صورت می گیرد، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده است:

سازمان جهانی نفی خشونت اقدام های نژادپرستانه ای را که برخی جریان های افراطگرای فعال در سوئد آن را رهبری می کنند، به شدت محکوم می کند و اظهار می دارد عملی کردن آن در حق پیروان ادیان آسمانی مانند مسلمانان و نادیده گرفته شدن آن ازسوی دولتمردان در واقع اقدامی نافرجام و سخت مخاطره آمیز بوده و باید آن را متوقف کرد.

این سازمان به گزارش هایی دست یافته که برطبق آن، گمان می رود برخی افراد ازسوی جریان های نژادپرستی کور و مروجان آن برضد پیروان دیگر ادیانی که با آنان مخالف هستند، به ویژه برضد مسلمانان، رهبری می شوند. این روند تجاوز و تعدی مخاطره آمیز به حقوق، کرامت و عرف و منش بزرگوارانه انسانی و آزادی های ادیان و جایگاه آن است.

لذا این سازمان از دولتمردان سوئد می خواهد بدون از دست دادن فرصت، این رفتارهای نشان دهنده نقض حقوق پیروان اسلام را متوقف کنند، در راه عزل فتنه انگیزان و دشمنی آفرینان بین ملت بکوشند. روشن باشد رفتاری که این سازمان ها انجام می دهند همان روش و رفتاری است که سازمان های تروریستی داعش و القاعده بدان دست می زنند.

بایسته یادآوری است که آزادی های عمومی و آزادی بیان باید حد و مرز کرامت و مقدسات دیگران را رعایت کند و به معنای ارتکاب جنایت و تحریک به کینه توزی و اظهارات و رفتارهایی که دیگران و مسلمانان را هدف قرار می دهد نیست.