سازمان جهانی نفی خشونت طی بیانیه ای نسبت به موضعگیری و عدم ممانعت حکومت مصر از تحریکات مذهبی برخی جریان های افراطی مذهبی و احزاب رادیکال در شهرها و روستاهای این کشور ابراز نگرانی کرد و این رفتار را شک آلود خواند.
در بیانیه ی این سازمان آمده است: در روزها و هفته های اخیر ملاحظه شده است که برخی جریان های افراطی مذهبی فعالیت های خود را بر ضد شیعیان افزایش داده، از طریق برگزاری همایش ها کشتن شیعیان مصری و نیز شیعیانی که به منظور گردشگری و زیارت اماکن مقدس و مذهبی به این کشور وارد شده اند، تشویق می کنند. چنین به نظر می رسد که این جریان ها بر قانون خروج کرده، تمام حقوق و عرف های مذهبی، انسانی، مدنی، بومی ـ منطقه ای و بین المللی را نادیده گرفته اند.
این سازمان توجه می دهد که ادامه یافتن این فعالیت ها و تحریکات پیامدی ناخوشایند در جامعه ی مصر خواهد داشت و به طور جدی امنیت جامعه و ثبات آن را تهدید می کند و افزون بر این عوارضی بر منطقه و بین الملل بر جای خواهد گذاشت. در این میان سکوت دولت مصر در برابر فتنه انگیزان بین افراد و شهروندان یک کشور امری است که مسئولیت پیامدهای آن متوجه دولت است.
از این رو سازمان جهانی نفی خشونت، بر اقدام فوری دولت مصر ـ که بر وظایف قانونی اش در حفاظت از امنیت کشور و شهروندان مبتنی است ـ تأکید کرده و می خواهد تا فعالیت های شک آلود این جریان ها و کسانی که در پس پرده آن را هدایت می کنند، متوقف کند، چراکه این امر شری است فراگیر که جامعه و تار و پود مصر را هدف گرفته است.