در پی تعطیل کردن دانشگاه استانبول ترکیه از سوی دولتمردان این کشور، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای این اقدام را محکوم کرد.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» تصمیم دولتمردان ترکیه به تعطیل کردن دانشگاه استانبولِ ترکیه به شدت محکوم و بر ضرورت تجدیدنظر در این تصمیم مستبدانه تأکید کرد.

در ادامه بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت آمده است: این سازمان از محتوا و چیستی اقدام دولتمردان ترکیه مطلع شده است، بدین معنا که با انگیزه و اهداف سیاسی و با هدف سلب آزادی و بستن دهان معترضان و سرکوب مخالفان، کیفر و مجازات جمعی مخالفان صورت گرفته است.

این سازمان در ادامه بیانیه خود آورده است: این اقدام ظالمانه از عدم شایستگی متولیان دولت ترکیه و نیز حاکم نبودن زبان منطق حکایت دارد، فراتر اینکه اقدامی است شکست خورده که عوارض همه جانبه آن بر تمام ارکان کشور و سیاست ترکیه اثر می گذارد.

در پایان بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» آمده است: تعطیل کردن یک کانون و مؤسسه علمی، مانند دانشگاه استانبول ترکیه ضربه دردناک و تصمیمی تجاوزگرانه و ظالمانه ای است که در کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت آثاری منفی بر ملت ترکیه خواهد گذاشت. از این رو می سزد که در این تصمیم و تصمیمات انفعالی و نسنجیده مشابه تجدیدنظر شود، والله ولی التوفیق.