به مناسبت فرارسیدن روز جهانی صلح، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: در آستانه فرارسیدن روز ۲۱ ماه سپتامبر (۳۰ شهریور) جهان در چنبره و چرخه تهدیدها و تنش های فاجعه بار جهانی گرفتار آمده است. کشاکش رژیم های سیاسی و دسته ها و تشکل ها از بی توجهی به اهمیت صلح جهانی برای جامعه بشریت حکایت دارد؛ چراکه اغلب این تشکل ها و دسته ها در تعامل و رفتار خارجی و داخلی خود به دنبال مصالح و منافع تشکیلاتی و شخصی خود هستند و آن را بر مصالح عالیه ملت خود و ملت های دیگر مقدم می دارند.

پس از شکست و ناکارآمدی اخیر در مهار و خاموش کردن تنور برافروخته و تفتیده جنگ های جاری، به ویژه در منطقه خاورمیانه که اهمیت و جایگاه ویژه در قلب و مرکز جامعه انسانی دارد و گاهی صحنه جنگ میان کشورها و دولت ها بوده و زمانی میان جنگ خانگی و البته پر هزینه بوده است نشانه ها و علائم جنگ ویرانگر و البته سراسر خطر به صورت آشکار در افق جامعه جهانی چهره نموده است و خودنمایی می کند.

وانگهی سیاست های داخلی گاهی موجب تزلزل و بی ثباتی و تهدید امنیت و صلح اجتماعی می شود و مصادره آزادی ها و زندانی کردن معترضان و محکومان اظهارنظر و به بند کشیدن آنان در سیاهچال ها و ربودن انسان های معترض این معضل اجتماعی را شدت می بخشد که بسیار تأسف انگیز است.

در زمینه های همگون نیز خطرهایی همگون و تهدیدآمیز و ویرانگری برای صلح جهانی دارد.

به سخن دیگر و روشن تر، سیاست های کشورها و قدرت های بزرگ در عرصه اقدامات و برنامه های زیست محیطی شان چالشی بزرگ و گسترده دامن دارند که پیامدهای مرگبار آن ملموس و محسوس است. این کشورها با عملکردهای زیان بار خود با پراکندن و منتشر کردن گازهای خطرآفرین آب و هوای جهان را به شدت دستخوش نابسامانی و خطر کرده اند که حوادث و فجایع برآمده از وارونگی هوا را به همراه داشته است و به صورت گسترده اثر منفی بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته داشته و در نتیجه سبب کمبود آب و محدود شدن درآمد شده و آتش جنگ را شعله ور کرده است و در نهایت به دلیل مشکلات و محدودیت های زیست محیطی کوچ و مهاجرت دسته جمعی مردم از خانه و کاشانه و سرزمین شان را در پی داشته است.

تمام این سیاست ها از دیرباز تاکنون خطری بزرگ در زمینه انسانی بوده و هست که می سزد و می طلبد و باید در اقدامات بین المللی تجدید نظر کرد و با شفاف سازی، قراردادها و توافقنامه ها را اجرایی نمود تا از این عواقب دردناک و مصیبت بار رهایی یافت.

این مطلب و خواسته همان چیزی است که سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در بیانیه های خود نسبت به آن توجه و هشدار داده و بر اهمیت گرامی داشتن و احیای روز جهانی صلح تأکید نموده و بر عملیاتی کردن آن اصرار داشته است.

این سازمان با دعوت از منادیان و مبلغان صلح در سراسر جهان، آنان را به مشارکت در بزرگداشت و احیای روز جهانی صلح فرا می خواند و از آنان می خواهد نقش و راهکارها و فراخوان خود را که همان منافع بزرگ و شامل و همه جانبه انسان هاست لحاظ دارند، والله ولی التوفیق.