سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» نسبت به اقدام گروهک تروریستی بوکوحرام در گروگان گیری بیش از یکصد دختر بیانیه ای صادر کرده که در آن آمده است:

گروهک تروریستی و افراطی بوکوحرام بار دیگر مرتکب جنایتی شرم آور شد که عرق شرم بر پیشانی انسانیت می نشاند و با این کار ماهیت و حقیقت اعمال ننگین و مجرمانه ی خود را که هیچ گاه از ارتکاب آن و مانند آن دریغ ندارد، در معرض دید جهانیان قرار داد.

این گروهک تروریستی در یک اقدام مجرمانه و تروریستی و طی حمله ای غیر منتظره صد و ده دختر نیجریه ای را از یکی از شهرهای امن این کشور ربوده است که این اقدام به طور حساب شده و هدفمند از میان خانواده های بی پناه و مستمند صورت گرفته است و این حادثه در حالی رخ داده که دولت کاملاً در حمایت از مردم ناتوان بوده است.

این اقدام فاجعه آمیز که صدها خانواده فقیر نیجریه ای را هدف قرار داده و مصیبت زده کرده است به مثابه ی ضربه ی خونباری است که بر قلب جامعه ی انسانی نشسته است، وانگهی قبح این جنایت به طور آشکار میزان تنزل و سقوط اخلاقی، فکری و انسانی گروهک تروریستی بوکوحرام را به نمایش گذاشته است.

اقدام یادشده این حسّ را به همگان می دهد که باید به طور همه جانبه از گسترش خطر این جریان تروریستی بر ملت نیجریه و ملت های منطقه جلوگیری کرد.

اقدام گروهک افراطی و تروریستی بوکوحرام به آدم ربایی به ویژه ربودن دختران، بی اعتنایی آشکار آنان به تمام دیانت ها و قوانین آسمانی و قوانین وضعی و بی مبالاتی به حقوق بشر و قوانین بین المللی را نشان می دهد. لذا باید برای برخورد با این اقدام غیر انسانی و اقدام هایی مانند آن، جامعه ی جهانی و سازمان ملل بدون فوت وقت، حرکات و تحرکات گروهک تروریستی بوکوحرام را متوقف کنند.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از جامعه ی جهانی و دولت های توانمند می خواهد تا دست یاری خود را به سوی مردم نیجریه دراز کرده، در اسرع وقت دختران گروگان گرفته شده توسط گروهک بوکوحرام را از چنگال آدم ربایان تروریست نجات دهند. تأکید می شود که همگان با اتحاد و همکاری و همصدایی و با انگیزه ی خیرخواهانه، گروهک افسارگسیخته ی یادشده را سر جای خود بنشانند و اعضای آن را به دست عدالت بسپارند تا از طریق دادگاه های صالحه و دستگاه عدالت به کیفر اعمالشان برسند.