در پی رفتار خشونت بار حاکمان کشور اتیوپی با معارضان و اعدام ده ها تن از آنان سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد.

سازمان جهانی نفی خشونت با نارضایتی شدید خبر اعدام ده ها تن از مخالفان و معارضان وابسته به برخی از جریان های سیاسی در کشور اتیوپی را دریافت کرده است و این اقدام های انتقام‌جویانه ضد حقوق بشری را به شدت محکوم می کند.

بر اساس داده ها و اطلاعات حقوقی که به این سازمان رسیده است حاکمیت اتیوپی اخیراً ۳۹ نفر را بدون محاکمه عادلانه اعدام کرده است که این جنایت به طور آشکار تمام قواعد جنگی و معیارهای حقوق بشر را نقض می کند.

لذا این سازمان از سازمان ملل متحد می خواهد تا با تحقیقاتی شفاف در مورد جنایت یادشده شبهه های این جنایت و موارد دیگری را که احتمالاً به وقوع پیوسته است بدون تفاوت که جنایت به دست نیروهای رسمی یا توسط معارضان و مخالفان صورت گرفته باشد برطرف کند. در همین حال از دولت اتیوپی خواسته می شود به معیارها و مقررات مرتبط با حقوق بشر پایبند باشد و به آن ها احترام گذارد.