سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی بیانیه ای نگرانی شدید خود را نسبت به سرنوشت زندانیان زندان الحائر عربستان سعودی اعلام کرد و اظهار داشت: این نگرانی زمانی فزون تر می شود که خبرهایی از تعرض بدنی و روانی زندان بانان نسبت به زندانیان به گوش می رسد و این در حالی است که بیماران و صدمه دیدگان از معالجات پزشکی محروم هستند. در این بیانیه آمده است: شماری از بستگان زندانیان این زندان تأکید کرده اند که نیروهای به اصطلاح حفظ نظام با اقدام به کتک زدن و شکنجه کردن زندانیان، جراحت های سنگینی بر آنان وارد کرده اند و به کادر پزشکی اجازه ی درمان صدمه دیدگان را ندادند؛ اقدامی که زیر پا گذاشتن آشکار حقوق بشر را به نمایش می گذارد. لذا این سازمان از حاکمان سعودی می خواهد سلامت زندانیان زندان الحائر را تضمین کنند و به آنان اجازه ی برخورداری از خدمات شایسته ی پزشکی بدهند و البته خیلی فوری آنان را آزاد کنند و این اقدام از آن رو ضروری است که بیشتر بازداشت شدگان به طور غیر قانونی و بدون محاکمه در بازداشت به سر می برند. این بیانیه همچنین از حاکمان سعودی خواسته است تا سازمان های بین المللی حقوق بشری با زندانیان این کشور دیدار کنند و از نزدیک وضعیت آنان را مورد بررسی قرار دهند.