سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای از برخورد غیر مسئولانه دولت تونس با شهروندان معترض شدیداً ابراز نگرانی کرد. 

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت اخبار و گزارش های به شدت نگران کننده ای از تونس دریافت کرده است؛ گزارش هایی که حاکی از اعتراضات مردمی که اخیراً رخ داده است و عکس العمل غیر مسئولانه با معترضان بوده که در پی نابسامانی و وخیم شدن اوضاع معیشتی آنان بروز کرده است.

این سازمان مسئولیت پیامدهای سوء این حوادث و تبعات ناشی از خشونت های جاری را بر عهده مسئولان رسمی کشور به ویژه حکومت مرکزی می داند، چراکه شرایط و احوال دردناک و رنجبار مردم تونس را مورد توجه قرار نداده و درصدد سامان دادنِ آن بر نیامده است و در نهایت فقر و کمبود و تنگدستی آنان به صورت خشم و نارضایتی روزافزون ملی چهره نموده است.

با توجه به شرایط و اوضاع تونس، سازمان جهانی نفی خشونت از دولت و شخصیت های مسئول و صاحب منصب در تونس می خواهد با به کارگیری برنامه ای کوتاه مدت، کارآمد و زود بازده هرچه زودتر از وخامت و سنگینی بار ستوهنده شرایط معیشتی مردم آن کشور بکاهند و به صورت شتابنده و همه جانبه از ادامه فروپاشی اقتصادی که تمام سطوح کشور را فراگرفته است جلوگیری کنند. در عین حال از دولت و نهادهای انتظامی وابسته می خواهیم در تعامل با اعتراضات ملی و مطالبات مشروع ملت با خردورزی و تدبیری حکیمانه عمل کنند.

این سازمان همچنین از کشورهای عربی و اسلامی ثروتمند که توان کمک و مساعدت دارند می خواهد بدون فوت وقت و از دست دادن فرصت به یاری تونس و شهروندان آن کشور شتافته، به تماشای وضعیت مردم آن سامان که با دیگر ملت های عربی و اسلامی تفاوتی ندارند بسنده نکنند.

همین طور از سازمان ملل متحد و مشخصاً کشورهای غربی می خواهیم که به نحو مطلوب به یاری آنان بشتابند تا کشور تونس بتواند بحران فعلی پیش روی خود را پشت سر گذارد، والله ولی التوفیق.