در پی صدور حکم قضایی بر ضد احمد عاشور، شهروند کشور کویت، از سوی دادگاه عالی این کشور، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای در این زمینه صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت اطلاع یافت که دادگاه عالی کویت حکمی علیه شهروند، آقای احمد عاشور صادر کرده که ظالمانه است و ضربه ای پر هزینه به حقوق تضمین شده در قانون اساسی این کشور و سلب حقوق آزادی بیان به شمار می رود. وانگهی این اقدام دادگاه عالی کویت رفتار و تلاشی مشکوک در جهت بستن دهان ها است، آن هم در کشوری که هماره به آزادی، تکثر و دموکراسی شهره بوده است.

این دادگاه آقای احمد عاشور، خلبان و فعال در توییتر را به سه سال زندان و کار اجباری محکوم کرد. آقای احمد عاشور از آن جهت به این حکم محکوم شد که به اقدام ستیزجویانه بر ضد عربستان سعودی در موضوع «توفان همت و پایداری» متهم شده بود. پیش از این دادگاه تجدید نظر، آقای عاشور را به دو سال زندان، کار اجباری، ضمانت مالی به مبلغ هزار دینار (حدود چهار هزار دلار) برای تضمین عدم اجرای برنامه، التزام به حُسن رفتار به مدت سه سال و توقیف دستگاهی که با آن توییت می کرده، محکوم کرده بود.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: این سازمان از دادگاه قانون اساسی کویت می خواهد هرچه زودتر این تصمیم را لغو کرده و متهم را آزاد کند، چرا که چنین حکمی بیانگر نادیده گرفتن همه جانبه ی حقوق بشر است که اگر عملی شود، پیش درآمد بد و نامیمونی خواهد بود که زمینه ی مصادره ی حقوق شهروندی و نقض حقوق بشر را فراهم می کند. این اقدام ضربه ای ویرانگر بر پیکره ی دموکراسی کشور به شمار خواهد رفت، والله من وراء القصد.