در پی بازداشت معترضان مسالمت جو از سوی دولت مصر سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد .

بسم الله الرحمن الرحیم

سازمان جهانی نفی خشونت به اسنادی دست یافته است که بر اساس و به استناد آن دولت مصر طی چندین عملیات، شماری از معارضان سیاسی را که در میان آنها شماری زن نیز وجود دارند، بازداشت کرده است که این گونه اقدام ها این سازمان را نگران کرده است، لذا از دولت مصر می خواهد در تعامل با رأی و نظر معارضان و اصلاح طلبان از اِعمال سیاست رعب و سرکوب خودداری کند.

بنا به اطلاعات واصله، دولت مصر بیش از چهل تن فعال حقوق بشری و وکیل مدافع را در چند هفته گذشته بازداشت کرده است که هشت تن از بازداشت شدگان زن بوده اند و سه تن از آنان آزاد شده اند، اما از محل نگهداری زنان بازداشت شده خبری در دست نیست.

در ادامه بیانیه آمده است: از نگرش این سازمان، عملکرد دولت مصر در به حاشیه راندن جریان هایی که نظر دارند و دور راندن ایشان و کنار نهادن گفتمان در تعامل با ایرادها و اشکال های سیاسی و امنیتی از تزلزلی بزرگ در زمینه مدیریت قانونی امور کشور حکایت می کند و تهدیدی واقعی برای امنیت و ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور و نقض مستمر و نادیده گرفتن پیمان نهادهای حقوق بشری به شمار می رود.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از دولت مصر می خواهد که تمام بازداشت شدگان سیاسی را آزاد کند و زمینه و راه حل های مبتنی بر گفتمان و تفاهم مسالمت آمیز را فراهم آورد تا کشور را از گزند پیامدهای بدفرجامِ ناشی از اقدامات و تصمیمات سختگیرانه و حساب نشده ایمن سازد، والله ولی التوفیق.