در پی محدودیت هایی که دولت چین بر ضد مسلمانان ایگور اعمال کرده، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد. 

سازمان جهانی نفی خشونت اسناد معتبری به دست آورده است که نشان می دهد دولت چین با اعمال ارعاب و زور سر نیزه آزادی های میلیون ها مسلمان از قومیت ایگور را مصادره و محدودیت و فشار همه جانبه ای را بر آنان تحمیل کرده است، لذا از سازمان ملل متحد می خواهیم ایجاد محدودیت های دولت چین بر ضد مسلمانان ایگور را مدّنظر قرار داده، از دولت چین بخواهد که در رفتار خود در این زمینه تجدید نظر و از ادامه این روند خودداری کند.

بر اساس گزارش ها و گواهی های مستند و حضوری، دولت چین در یک اقدام ظالمانه ابتدایی ترین حقوق انسانی مسلمانان ایگور را محدود کرده و بیش از یک میلیون از ایشان را زندانی کرده است تا خانه های آنان را اشغال و مصادره کند و تمام وقت رفتار آنان را زیر نظر داشته باشد.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت از سازمان ملل متحد می خواهد اوضاع و شرایط مسلمانان ایگور را برای بحث و بررسی در جلسات خود مطرح کند و دیگر اینکه نقض حقوق مسلمانان ایگور که بخش قابل توجهی از جامعه چین را تشکیل می دهند زیر نظر داشته باشد به این امید که سازمان ملل دولت چین را به تجدید نظر در رفتار و برخورد و رفتار نژادپرستانه و تعامل با مسلمانان ایگور به عنوان شهروند وادارد، چنان که دیگر کشورها و حکومت ها این گونه عمل می کنند.

از دیگر سو این سازمان نسبت به پیامدهای برآمده از کنش غیر مسئولانه دولت چین، به آن دولت هشدار می دهد و بر ضرورت بازنگری دولت چین در سیاست های خود در تعامل با مسلمانان چینی تأکید دارد و اینکه به دور از سرکوب و استبداد و خودکامگی زمینه ای برای گفتمان و بررسی اشکال های موجود فراهم