در پی شدت گرفتن وخامت اوضاع بهداشتی و خطرناک شدن آن در شهر بصره، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

هزاران نفر از مردم بصره برخوردار از ثروت و منابع غنی نفتی با انتشار و شیوع بیماری بی سابقه ناشی از آلودگی آب از پای درآمدند. 

سازمان جهانی نفی خشونت که جریان امور را از نزدیک و به صورت فشرده دنبال می کند، اطلاع یافته است که به دلیل آلودگی زیست محیطی، شماری از شهروندان بصره بیمار شده اند و در این زمینه اسناد و گواهی های صادرشده از سوی متخصصان بهداشت و محیط زیست در اختیار دارد که نسبت به خطرناک شدن این بحران در حال حاضر و آینده در زمینه های گوناگون هشدار داده اند.

این سازمان در پیگیری های خود در این زمینه به این نتیجه رسیده است که اقدامات محدود و ناچیز دولتی که از سوی نهادهای رسمی صورت گرفته است در حدّ و متناسب با درد و رنج ساکنان شهر بصره نبوده است و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از شرایط نامناسب زیست محیطی به وجود آمده صورت نگرفته است؛ پدیده ای که به طور جدی آینده زندگی در شهر یادشده را به خطر انداخته است.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از دولت عراق می خواهد با این بحران انسانیِ در شهر بصره و برطرف کردن آن تعاملی جدی داشته باشد و آن را شهری مصیبت زده و نیازمند یاری و اقدام فوق العاده اعلام کند. دیگر اینکه از سرکوب اعتراضاتِ مسالمت آمیز مردم خودداری کرده و بدون فوت وقت به خواسته های مشروع آنان تن دهد.