در پی درگیری و چالش نظامی میان دو کشور هند و پاکستان سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از جامعه جهانی، به ویژه کشورهای عضو شورای امنیت می خواهد که هرچه سریع تر پادرمیانی کرده، درگیری های مسلحانه جاری میان دو کشور هندوستان و پاکستان را متوقف کنند، پیش از آنکه فرجام بد و آثار شوم آن سراسر جهان را فراگیرد.

این سازمان نگرانی شدید خود را از بالا گرفتن درگیری در شرایط فعلی ابراز می دارد؛ زیرا بیم استفاده از سلاح های هسته ای که دو کشور در اختیار دارند می رود و این نگرانی زمانی بیشتر می شود که از سوی طرفین بدان اشاره شده است و البته بسیار خطرناک است و عوارض آن به ملت ها و شهروندان دو کشور یادشده محدود نخواهد بود.

سازمان جهانی نفی خشونت همچنین از کشورهای هند و پاکستان می خواهد که خویشتنداری نموده، در راه خاموش کردن شعله های جنگ بکوشند و ملت های خود را از بحران ناشی از عوارض شوم جنگ دور نگهدارند و از رهگذر گفتمان و تفاهم مشترک و حاکم گرداندن مصالح و منافع عالی دو ملت و در نتیجه حفظ سلامت آنان تن به صلح و سازش بدهند.