در پی بروز درگیری های جدید در کشور سوریه، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد که در آن آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت با نگرانی تمام درگیری های مسلحانه در شمال سوریه را دنبال می کند، لذا از طرف های جنگ و منازعه و افراد مسلح می خواهد مردم بی دفاع را از عوارض این منازعات و درگیری ها دور بدارند.

این سازمان تأکید می کند که نیروهای ترکِ مهاجم و میلیشیاهای کُردِ مقابله کننده با مهاجمان، به قوانین و حقوق بشر به ویژه پیمان ژنوِ حمایت کننده از مردم بی دفاع ساکن مناطق درگیر منازعات مسلحانه، پایبند باشند.

در ادامه ی این بیانیه آمده است: این سازمان از طرف های متخاصم می خواهد حفظ جان ساکنان مناطق جنگ زده و امنیت آنان را تأمین و تضمین کنند و از هرگونه عملیات انتقام جویانه و آتش بازی بر ضد مردم بی دفاع خودداری نمایند. همچنین این سازمان هرگونه کشتار ناشی از آتش بازیِ طرفین جنگ را به شدت محکوم می کند.

سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در پایان بیانیه ی خود از سازمان ملل متحد و شورای امنیت می خواهد با اقدامی قاطع و فوری این جنگ بیهوده را متوقف کنند و نسبت به آثار سوءِ منطقه ای و جهانی از یک سو و از دیگر سو زیان های انسانی آن به شدت هشدار می دهد، والله من وراء القصد.