در پی عملیاتی تروریستی که موگادیشو، پایتخت کشور سومالی را هدف قرار داد و مردم بی پناه را به خاک و خون کشاند، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با بیانی شدید اللحن این اقدام تروریستی جنایت بار را محکوم کرد و از جهان اسلام و جامعه ی جهانی خواست با ملت سومالی که مصیبت ها و فجایع فراوانی را تحمل کرده است، اعلام همبستگی کند.

اطلاعاتی از کشور سومالی دریافته است که بر اساس آن، گروه های وحشی و خونریز تروریستیِ افراطی، بخشِ آکنده از جمعیت شهر موگادیشو را آماج تهاجم خونین و ضد انسانی خود قرار داده که بنابر آمارهای رسمی پزشکی قانونی این عملیات تروریستی حداقل سیصد کشته و دویست زخمی بر جای گذاشته و خرابی و تلفات مالی بسیاری در محل انفجار به اموال عمومی و خصوصی وارد کرده است.

انفجار تروریستی کور موگادیشو را به شدت محکوم می کند و همبستگی خود با ملت مسلمان سومالی، به ویژه قربانیان عملیات یادشده را اعلام می دارد و از جهان اسلام و جامعه ی جهانی می خواهد که دست یاری خود را به سوی مردم آن سامان دراز کند و به یاری آنان بشتابد و دولت سومالی را در چیره شدن بر اندیشه ی افراطی که کمک های مادی و معنوی را تقدیم گروه های متعصب می کنند، مدد کنند. همچنین با کمک های جنسی و مالی خود به یاری دولت سومالی که از بحران های اقتصادی، امنیتی و سیاسی رنج می برد، بشتابند.

از خدای عزوجل برای بازماندگان قربانیان صبر و اجر فراوان و برای مجروحان این حادثه ی خونین شفای عاجل مسئلت داریم.