در پی عملیات تروریستی در شهر سن پترزبورگ روسیه که جان شماری از شهروندان را گرفت و عده ای را زخمی کرد، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» (وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی) با صدور بیانیه ای عملیات یادشده را به شدت محکوم کرد و حمایتش را از مردم شهر سن پترزبورگ اعلام و با آنان ابراز همبستگی کرد.

در این بیانیه آمده است: در پی این جنایت که به دست کوردلان و بد اندیشان به وقوع پیوست، سازمان جهانی نفی خشونت تمام کشورهای جامعه ی جهانی را فرا می خواند که به طور جدّی و کارآمد و همه جانبه در راه خشکاندن و از بین بردن ریشه ی فکری و مالی تروریسم بکوشند تا جنایت مستمر و عالم گیر تروریست ها را متوقف کنند.

چنان که همگان آگاهند این جنایتِ خونبار در چهارچوب و سیاق اهداف و نوایای گروه های افراطی و تروریستی صورت گرفته است؛ همان هایی که در شماری از کشورها مرتکب جنایت شده، بسیاری از ملت های بی گناه و بی دفاع را هدف حملات جنایتکارانه ی خود قرار داده اند و بی اعتنا به وجدان، اخلاق یا عطوفت در هر جایی که توانسته اند تخم شوم ترس و رنج را کاشته و محصول نامیمون آن را پراکنده اند.

در ادامه ی بیانیه آمده است: آنچه در شهر سن پترزبورگ به وقوع پیوست با آنچه در عراق، سوریه، مصر و پاکستان رخ می دهد تفاوتی ندارد، چراکه تمام این اقدام های جنایتکارانه نشان از اندیشه ی تروریستی ـ وهابی دارد؛ اندیشه ای که با جامعه ی بشری دشمن و در ستیز است و بر ضد انسانیت تحریک و تشویق می کند.

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» بر ضرورت تحت پیگرد قرار دادن طراحان این جنایتِ بزدلانه و ریشه کن کردن گروه های تروریستی، به ویژه حامیان مالی و تشویق کنندگان آنان، از راه تشدید مقابله با تروریسم تأکید دارد.

در پایان، این سازمان همراهی و همبستگی خود را با ملت روسیه و بازماندگان قربانیان اعلام می کند و برای مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت دارد.