سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» درباره پدیده شوم و زشت جهل و بی سوادی در مناطق متعددی از جهان و همچنین مسئولیتِ زدودن آن، بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است: 

نادانی و بی سوادی در مناطق متعددی از این خاکدان با جلوه های گوناگون و صورت های منفی جلوه و بروز داشته است که جوامع انسانی را بی امان هدف قرار داده و بر آن می تازد، به ویژه اینکه وضعیت اسفبار موجود سبب شده است تا جریان های افراطی و دارای اهداف مرموز و شک برانگیز در سایه وضعیت و شرایط پدیده آمده از وجود ساده اندیشان و محرومان از دانش و تحصیل، در اجرای اهدافِ شرارت بار خود سوء استفاده کنند؛ امری که بر کسی پوشیده نیست و همگان شاهدیم و شاهدند که گروه های تروریستی غالباً در محیط ها و اجتماعاتی فعالیت دارند که نادانی و بی سوادی در آن فراگیر است.

از دیرباز تا به امروز مقوله مبارزه با بی سوادی در اولویت جهان آزاد بوده و هست که باید اهتمام فوق العاده و نظارت همه جانبه نسبت به آن داشت و اهتمام و نظارت همه جانبه از آن روست که محدود کردن و زدودن نادانی و بی سوادی در کشوری یا ملتی ثبات، امنیت و شکوفایی اجتماعی در زمینه های گوناگون، از جمله در عرصه سیاست و اقتصاد را برای آن جامعه و ملت به ارمغان می آورد، چراکه دانش ابزار و وسیله ای نمونه و آرمانی برای ترقی و تعالی جوامع بشری به شمار می رود.

مهاجرت، فقر، افراطی گرایی، تروریسم، جنگ و کشتار، وخیم شدن سطح معیشتی و فضای مرتبط مسائلی است که بی سوادی در جهانِ توسعه یافته در صدر و هرم آن قرار دارد.

بی تردید این شرایط می طلبد که تمام جریان ها و نهادهای رسمی و ملی در سراسر جهان برای بهبود بخشیدن به این وضعیت و تزلزل و بی ثباتیِ بزرگ تلاش کنند؛ وضعیتی که در آستانه هزاره سوم به چالش پیش روی تمام جوامع بشری تبدیل شده است. باید توجه داشت امروزه وسایل آموزش و استمرار بخشیدن به آن همانند دهه های گذشته که جهان با آن مواجه بوده سخت نیست.

از این خاستگاه و همزمان با روز جهانی مبارزه با بی سوادی، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» می خواهد که تلاش های مبارزه با بی سوادی در سراسر جهان از سر گرفته شود و با هدف از میان برداشتن و حذف همیشگی آن، سرلوحه فعالیت فعالان و متولیان این امر قرار گیرد و البته بر اساس مقررات سازمان ملل متحد و توافق نامه ها و مقررات آن نهاد در این زمینه باشد، والله ولی التوفیق.