سازمان جهانی نفی خشونت(مسلمان آزاد)، طی بیانیه ای از رخدادهای اسفباری که اخیراً در مصر چهره نموده ابراز تأسف کرده است و از همه ی مردم مصر خواسته است با فرزانگی و بلند نظری در حوادث و با زبان گفتگو، همزیستی مسالمت آمیز را در کشور حاکم گردانند.
این سازمان جهانی همچنین از مردم مصر خواسته است تا از گرایش ها و گروه هایی با اندیشه و روش افراطی گرایانه دوری جویند تا رخت بر بستن خطر آن از بافت جامعه ی مصر، آن را به محاصره درآورند و با کسانی که به منظور رسیدن به اهداف مشکوک، فتنه انگیزی می کنند و درصدد صدمه زدن به وحدت و سروری کشور هستند رفتاری محتاطانه داشته باشند.
این سازمان در بیانیه ی خود از نهادهای میانه رو دینی و سازمان های حقوقی و مدنی خواسته است تا با اتحاد، در برابر بحران هایی که چونان طوفانی ویرانگر بر سرزمین نیل می تازد بایستند و در راه گسترش روح تسامح و گذشت میان شهروندان بکوشند و بدین ترتیب فرصت را از دین فروشان و سست عنصران بگیرند و از عمیق شدن بحران ها ممانعت کنند.
سازمان جهانی نفی خشونت دولت مصر و شخص رئیس دولت را مسئول برخورد با فتوا دهندگان گمراه کننده می داند؛ همان هایی که به خشونت، تفرقه و تکفیر تحریک و تشویق می کنند.
اقدام فوری حاکمیت و نهادهای وابسته به آن برای بستن راه در برابر گروه های گمراه و گمراه کننده ضرورتی است بایسته ی توجه و خدا توفیق دهنده است.