در پی به خاک و خون کشیده شدن تظاهرات اعتراض آمیز در سودان، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای کشتار شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراض آمیز را محکوم کرد. 

در این بیانیه آمده است: این سازمان اقدام به کشتن شرکت کنندگان در تظاهرات سودان را به شدت محکوم کرده، از معترضان خواهان خویشتنداری است. سازمان جهانی نفی خشونت گزارش هایی از کشور سودان به دست آورده است که بر اساس و به استناد آن چندین تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی و نظامی کشته و زخمی شده اند، لذا از آن دولت می خواهد جنبه احتیاط را رعایت کند و در تعامل با معترضان رفتاری توأم با خردورزی داشته باشد.

بنابر گزارش های رسیده به این سازمان هشت نفر از شرکت کنندگان در این تظاهرات اعتراض آمیز کشته شده اند که تنها خواسته آنان بهبود یافتن شرایط معیشتی خود بوده و اینکه از دولت خواسته اند از وخیم شدن بحران نفس گیر اقتصادی جلوگیری کند. 

از این رو سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» اقدامات خشونت آمیز دولت سودان بر ضد شرکت کنندگان در تظاهرات آرام را به شدت محکوم می کند. دیگر خواسته این سازمان آن است که دولت سودان تدابیر و راه حل هایی کارگشا و سریع برای رفع اشکال های موجود بیندیشد و از معترضان می خواهد که خویشتنداری کرده، در مطرح کردن مطالبات مشروع خود از توسل به خشونت بپرهیزند و از این رهگذر فرصت را از دست کسانی یا جریانی که در پی شعله ور کردن تنور جنگ و کشتار و منازعات مسلحانه یا هر رفتاری که معترضان را از چارچوب رفتار مسالمت آمیز خارج کند، بگیرند. 
والله ولی التوفیق