سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» در زمینه رفتارهای غیرانسانی و نژادپرستانه و بی سابقه ای که دولت هند نسبت به مسلمانان این کشور در پیش گرفته طی بیانیه ای از کمیساریای حقوق بشر خواست نسبت به اقدام های این دولت بر ضد مسلمانان واکنش نشان دهد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان جهانی نفی خشونت مدارکی گردآورده است که بر اساس آن دولت هند بر ضد میلیون ها مسلمان هندی رفتارهای نژادپرستانه بی سابقه ای اعمال کرده و در این جهت به طور همه جانبه ای حقوق بشر را نقض کرده و غیر مسئولانه دست به اقدامی زده که بر درد و رنج جامعه مسلمانان هندی افزوده است.

حکومت هند اعلام کرده که تابعیت چهار میلیون هندی را که نتوانسته اند شهروندی و وابستگی خود را نسبت به کشور هند اثبات کنند، باطل کرده است و از آنان خواسته که برای شهروند هندی بودن وابستگی و پیوند شهروندی خود را از چهل سال گذشته اثبات و مستند کنند.

از نظر این سازمان اقدامات غیر مسئولانه دولت هند را دست ها و برنامه های سیاسی با گرایش های نژادپرستانه و مشکوک هدایت می کنند که به قیمت بر باد دادن امنیت و انسجام اجتماعی در هند در پی دستیابی به منافع و مصالح تنگ نظرانه حزبی و جناحی خود هستند.

از نگاه این سازمان، رفتار نژادپرستانه هند در تضاد و مخالفت آشکار با اسناد و قوانین بین المللیِ مرتبط با حقوق بشر است که این کشور به طور آشکارا آن را نقض می کند و دخالت سریع و بدون فوت وقت از سوی شورای جهانی حقوق بشر و سازمان ملل متحد را می طلبد تا دولت هند را در این تصمیم به تجدیدنظر و عقب نشینی وادارد.