سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» درباره وضعیت بسیار بد و اسفبار مردم یمن و شرایطی که در آن روزگار به سر می برند بیانیه ای صادر کرد که بخشی از آن به شرح زیر است:

طبق بیانیه ها و اسنادی که از سوی نهادهای رسمی و سازمان های حقوقی با تابعیت های گوناگون در زمینه محاصره کشور یمن به دست سازمان جهانی نفی خشونت رسییده است در صورت ادامه محاصره تحمیلی بر این کشور که بیش از سه سال درگیر جنگ است، بیش از هشت میلیون یمنی در آستانه خطر قحطی کامل قرار می گیرند. 

بایسته یادآوری است که نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از ماه ها پیش بندرها و لنگرگاه های یمن را تحت محاصره قرار داده اند و همین امر شرایط بد مردم یمن را بدتر و وخیم تر کرده، چراکه رساندن دارو و مواد غذایی به بخش بزرگی از ملت یمن را ناممکن ساخته است.

بنابراین، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهد با متوقف کردن جنگِ جاری در یمن به مسئولیت قانونی و اخلاقی خود عمل کند و همزمان با این اقدام، کاروان های کمک های مواد غذایی و دارو به آن کشور بفرستد تا اوضاع و درد و رنج مردم محاصره شده یمن فاجعه بار تر و بحرانی تر نشود.

این سازمان تأکید دارد که جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی نسبت به آنچه در یمن رخ می دهد و ادامه دارد مسئول هستند، چراکه بسیاری از کشورها با کشورهای محاصره کننده یمن قراردادهای نظامی بسته و تنظیم می کنند و این تنور جنگ را شعله ورتر و تفتان تر و آن را طولانی تر می کند و البته این رفتار با قوانین و عرف و اصول انسانی تعارض و مغایرت دارد.