سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) با صدور بیانیه ای همزمان با محکوم نمودن اقدام مجرمانه ی کشتن یک سرباز انگلیسی در لندن ، مسئولیت آن را متوجه جریان های تندرو و مشوّق خشونت می داند و اذعان دارد که این حرکتی سازماندهی شده و رفتاری نژادپرستانه است. این خشونتها شمار قابل توجهی از مسلمانان آن کشور و مسلمانان مهاجر مقیم آن سامان را هدف قرار داده است.
این سازمان همچنین دولت بریتانیا را مسئول حمایت از مسلمانان مقیم این کشور دانسته است، به ویژه آنکه در چند روز گذشته تعرض های خطرناکی بر ضد شمار قابل توجهی که بنابر گزارشهای موثق به حدود140 تن می رسد صورت گرفته است. افزون بر این اقدام ها نُه مورد حمله به مساجد و تعرض های نژادپرستانه رخ داده است و همچنین کاریکاتورهایی بر ضد مسلمانان در سطحی گسترده در سراسر انگلستان منتشر شده است.
این سازمان یادآوری می کند: اقدام گروه های خشونت طلب و افراطی در کشتن یک سرباز انگلیسی بیشترین مسئولیت را متوجه دولت انگلستان می کند، چراکه به صورت آشکارا با گروه های تکفیری رفتاری تساهل آمیز داشته و از تحریکات آنان به کشتن افراد و برانگیختن نفرت از سوی آنان جلوگیری نکرده است.
از این رو سازمان جهانی نفی خشونت، دولت انگلستان را به ضرورت برخورد با اعمال خشونت آمیز بر ضد مسلمانان بی گناه توجه داده و می خواهد تا دولت، راه حل هایی ریشه ای بیابد تا مردم و کشور از مصیبت ها در امان بمانند.
این امر در تعامل توأم با احتیاط و قاطعیت با گروه های خشونت گرا و مشوق خشونت ممکن است، بی تفاوت که این گروه ها نژادپرستان انگلیسی باشد، یا گروه های خشونت طلب و تکفیری مدعی مسلمانی.