سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) طی بیانیه ای از تمام احزاب و نیروهای سیاسی مصر خواست تا ادبیات گفتگو و تفاهم را بر جامعه حاکم ساخته، از بالا گرفتن دسته بندیِ سیاسیِ فعلی و گسترده شدن دایره ی منازعات جلوگیری کنند؛ امری که امنیت و ثبات کشور و مردم را تهدید می کند.
در این بیانیه بر اهمیت جذب تمام مخالفان و پرهیز از دور کردن نگرش های متفاوت تأکید شده، ایجاد پایگاهی مشترک برای گفتگوی سازنده به منظور برون رفت از بحران فعلی و نیز کشانده نشدن به چرخه ی خشونت و خشونت متقابل را ـ که کشور را بر باد می دهد ـ لازم و اجتناب ناپذیر می داند.
این سازمان همچنین یادآوری کرده است: مسئولیت ملی، قانونی و اخلاقی متولیان عرصه ی سیاسیِ مصر، بر عهده ی همین افراد و بسیار سنگین است و حساسیت اوضاع فعلی کشور نیز تابع این مسئولیت است . لذا می بایست با هوشیاری، فرزانگی و بردباری رفتار کرد و به دنبال بحران سازی ـ که به هیچ وجه منافع و مصالح عالی کشور را در نظر ندارد ـ کشیده نشد.
این بیانیه تأکید کرده است: دمکراسی و آزادی های سیاسی، تنها راه بیرون رفتن و کارآمد برای دور کردن خطرها از کشور است و اقدامات سریع برای برگزاری انتخابات آزاد و بی شائبه، فتنه ی به وجود آمده را خاموش خواهد کرد و ضرورت رسیدن به آرامش است. دیگر این که باید به خواسته ی ملت در انتخاب نماینده اش تن داد، آن گونه که به صورت شفاف خواسته ی ملت مصر را تأمین کنند.