سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» با صدور بیانیه ای رسمی خواستار محکومیت سیاست های نژادپرستانه علیه ملت های آفریقایی شد.

در این بیانیه که به مناسبت ۲۱ مارس، روز جهانی مبارزه با نژادپرستی در جهان، صادر شده، آمده است: باید این مناسبت (یعنی روز جهانی مبارزه با نژادپرستی در جهان) را مغتنم شمرد و به مقابله با سیاست ها و رفتارهای نژادپرستانه علیه مردم آفریقا از نظر قومی، دینی، فرهنگی و نژادی پرداخت و حقوق بشری آنان را تأمین کرد.

همچنین در این بیانیه آمده است: به رغم پیشرفت بشر در زمینه های مدنی اما همچنان شاهد سیاست ها و رفتارهای نژادپرستانه علیه مردم آفریقا هستیم.