با آغاز حضور شخصیت ها و نخبگان در کنگره بین المللی داووس که در ماه آینده در کشور سوئیس برگزار می شود، سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» طی بیانیه ای از شرکت کنندگان در این گردهمایی خواست برای خروج از شرایط فعلی جامعه بین الملل راه حل های کاملاً کارآمد ارائه دهند و ملت ها و جامعه جهانی را از فروپاشی چهره نموده در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نجات بخشند.

در این بیانیه آمده است: شرکت کنندگان در این همایش به خوبی از حجم چالش هایی که جامعه جهانی با آن روبرو است، به ویژه در رابطه با ناکارآمدی تلاش های صورت گرفته برای متوقف کردن جنگ در اوکراین و مخاطرات آن بر وضعیت جهان که ملتی را مستثنا نمی کند، آگاه هستند.

از نگاه این سازمان برگزاری همایش داووس که شخصیت های سیاسی و نخبگان تأثیرگذار در آن شرکت می کنند، ارزشمند و برای ایجاد و حاکم گرداندن صلح و آرامش در اوکراین مؤثر است. از این رهگذر می توان برنامه هایی ارائه داد که با مسائلی از قبیل هجرت گروهی، مشکلات آب و هوا، شرایط اقتصادی نامساعد ملت ها، فقر و نبود امنیت و ثبات سیاسی حاصل از آن، مقابله شود.

در پایان این بیانیه آمده است: از این منظر، نخبگان شرکت کننده در همایش داووس مسئولیت حل مسائل یاد شده را برعهده دارند، چراکه آنان به ویژه سران کشورها و قدرت های بزرگ و شخصیت های اقتصادی اثرگذار، در این مقوله تأثیرگذار و کارآمد هستند.