ايده تأسيس
اگر نگوئيم خاندان شيرازى تنها مرجعيت شيعه در آن زمان بوده است كه در اينگونه مسائل صاحب نظر، ودر برابر امت اسلامى احساس تكليف نموده اند، خواهيم گفت ايشان (به رهبرى ايت الله العظمى سيد محمد شيرازى) از پيشگامان بوده اند. ولذا در زمانى كه انقلاب در ايران به پيروزى رسيد، مرحوم ايت الله العظمى سيد محمد شيرازى نياز به راه اندازى چنين سازمانى را ضرورى دانست وبه تأسيس آن فرمان داد.
 
مؤسسان
تأسيس چنين بينشى در زمانى كه خشونت در كشورهاى اسلامى هنوز بروز نكرده بود، كار بسى دشوار بود، لذا نياز به گفتگوهاى فراوانى بين انديشمندان وعلماى شيعة دركشورهاى مختلف جهان بود، واين كار خود نياز به زمان وامكانات داشت، ولى انجام شدنى بود، ودر نتيجه تحقق بخشيد ودر سال 1405 هجرى قمرى اين سازمان فعاليت خودرا رسما آغاز نمود.
شخصيتهائى كه در تأسيس با ما همكارى داشتند، اگر چه اكنون درميان ما نيستند (با حفظ القاب) عبارتند از:
از ايران وخاورميانه:
سيد محمد كاظم شريعتمدارى، قم.
شيخ مرتضى حائرى، قم.
شيخ حسين على منتظرى. قم.
سيد رضا صدر (برادر بزرگ امام موسى صدر) قم.
شيخ حسن سعيد چهل ستونى، تهران.
شيخ محمد تقى فلسفى. تهران.
سيد محمد حسينى بهشتى. تهران.
شيخ مرتضى مطهرى. تهران.
جودت سعيد، سوريا.
دكتر آسعد على، سوريا.
 
و دهها شخصيت ديگر از كشورهاى عربى واسلامى كه متأسفانه براثر شرائط حاكم بركشورهاى خاورميانه نميتوانيم نام ايشان را ذكر كنيم، زيرا كه عدم خشونت در آن كشورها هنوز برسميت شناخته نشده است.
 
از كشورهاى ديگر:
نيلسون مانديلا
تنى چند از دوستان مهاتما گاندى. هند، پاكستان.
تنى چند از ياران جواهر لعل نهرو، هند.
تنى چند از ياران نيلسون مانديلا. افريقا.
تنى چند از همفكران سيد جمال الدين أسد آبادى، در كشورهاى مختلف.