خشــــــــــــونت چیســـــــــــــت؟

خشونت ( ضدنرمی ) یک کلمه عربی است که در لغت خشن شدن، درشت شدن و را گویند.
تعریف خشونت:  رسانیدن هر نوع ضرر به ديكران را خشونت كويند. بنا بر اين، خشونت نه تنها اظهار خشم وغضب بوده، بلكه مساحت وسیعى را در برمیگیرد.
اساس خشونت را ضرر رسانیدن به دیگران تشكيل مى دهد. خواه ضرر مادى باشد يا معنوى، جسمى باشد، يا روانى.
خشونت عبارت از برخورد زشت و ناسالم با طرف مقابل است که باعث ایجاد غصه، قهر ويا هرطونه ناراحتى میگردد. در حقيقت خشونت عبارت  از آن نوع عمل فردی یا گروهی است که باعث صدمه فزیکی یا روانی گرديده و به ارزش هاى ديطران صدمه مى زند.
انواع خشونت:
خشونت فزیکی (برخورد مستقيم) .
خشونت غیر مستقیم
خشونت فزیکی: خشونتى است که به صورت آشکار دیده میشود، مانند زد وخورد، تهدید، شکنجه، قتل و غیره.
خشونت جنسی : به هرگونه رفتار تجاوزكرانه اى به حق ديكران اطلاق مى شود كه در عرف اجتماعى حريم خصوصى تلقى شود.
خشونت روانی:  رفتار ناهنجارى است که منتهى به خدشه دار نمودن شرافت آبرو و اعتماد به نفس زن بشود. انتقاد زننده، تحقیر، بد دماغی، تمسخر، توهین، فحاشی، و… مى تواند از أنواع آن به حساب آيد.
خشونت غیر مستقیم:
آن فعلى است که به چشم ديده نمى شود، أما أثر آن را مى توان احساس نمود ، مانند غیبت، شیطنت، تهمت، ترور شخصيت اجتماعى و..
خشونت عرفى در برگیرنده هركونه نا برابری در توزیع و تقسیم منابع مادى يا معنوى در يك منطقه است مانند: خدمات بهداشتى، تعلیم و تربیت، و … و یا اينكه موجب جلوگیری از رشد و ترقى فرد ويا افراد يك جامعه كردد.