به مناسبت روز اسیران فلسطینی، سازمان جهانی نفی خشونت بیانیه ای صادر کرد:
متن بیانیه ی سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد»به مناسبت این روز به شرح زیر است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
در سال جاری روز اسیران فلسطینی با موج اعتراضات اسیران و زندانیانی که در زندان های رژیم اشغالگر سرزمین فلسطین گرفتار هستند، همزمان شده است؛ رژیمی که سیاست نژادپرستانه و دشمنانه بر ضد ساکنان و صاحبان اصلی آن سرزمین به کار گرفته است و هیچ ارتباطی با اصول انسانی ندارد.

زندانیان فلسطینی در زندان های اسرائیلی خیزش اعتراضی اعلام کرده و خواستار حقوق اولیه ی انسانی و قانونی خود شده اند و با اعتصاب غذا نسبت به آنچه بر آنها روا داشته می شود اعتراض کرده اند.

زندانیان و اسیران فلسطینی با شکم های گرسنه، اعتراضی را سر داده اند، به این امید که اقدام قانونی شان از سوی حاکمان رژیم اسرائیل پذیرفته شود و آن رژیم به خواسته ی آنان تن دهد و این که حقوق بشر و حقوق اسیران جنگ ها و چالش و منازعات بین المللی تأمین و تضمین شود.

بنابراین سازمان جهانی نفی خشونت «مسلمان آزاد» همیاری و همبستگی خود را با اسیران فلسطینی ابراز می دارد و بر ضرورت تأمین مطالبات قانونی و انسانی آنان تأکید دارد و همزمان از سازمان های حقوق بشری برآمده از کمیته ها و هیئت های سازمان ملل و منطقه ای می خواهد با اسیران فلسطینی و خواسته ی آنان اعلام همبستگی کنند و برای تحقق خواسته ی آنان از ابزارهای گوناگون برای فشار بر رژیم اسرائیل استفاده کنند، والله ولی التوفیق.