سياست هم مانند همه رشته ها قوانينى دارد، ما احتمالاً آن را هم بلد نيستيم، البته شايد ترس آن داريم واقعيت پيدا كند وما رسوا بشويم!!!

جريان از اين قرار است كه اقاى سيسى رئيس جمهور فعلى مصر در جريان باز گشائى طرح كشت ماهى وافزايش محصولات كشتزارى در شهر اسكندريه سخنرانى كرد وطى آن به پرونده هاى فساد وتعويق آنها پرداخت وگفت: هيچ كس مصونيت ندارد، من هم حاضر هستم از من بازجوئى شود، به خداى باعظمت سوگند من حاضر هستم از من باز خواست كنند!

لینک خبر