به دنبال گرانى أقلام مورد نياز،  مردم بستوه آمده و در بسيارى از شهرهاى ايران راهپيمائيهائى انجام شده، وممكن است ادامه هم داشته باشد.

احتمال اين كه خود جوش باشد هست، ولى احتمالات ديگر را نيز نبايد از نظر دور داشت، آنچه مهم است هوشيارى مردم است كه درتله نيافتند.

دشمن مى تواند أنگيزه هاى فوق العاده اى داشته باشد، گاها نيز ديده شده سازمانهائى در  دولت براى يك سرى أهداف سياسى خود چنين اقدامى انجام دهند، اين مردم هستند كه نبايد قربانى شوند.

دشمن را نبايد دست كم گرفت، او سوگند خورده است مانع استقرار در كشورهاى اسلامى به ويژه ايران بشود، بايد هوشيار بود.